Säännöt

Suomen Thoraxkirurgiyhdistys - Finnish Society for Thoracic Surgery r.y.

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Thoraxkirurgiyhdistys - Finnish Society for Thoracic Surgery r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rintakirurgista toimintaa ja alan tieteellistä tutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa, antaa pyydettäessä alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja sekä käyttää muita edellisiin verrattavia lain sallimia menettelytapoja.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistys voi kokouksessaan hakemuksesta hyväksyä sellaisen lääkärin, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta rinnan elinten tauteihin ja jonka jäsenyyttä kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä on suosittanut. Hallituksen esityksestä yhdistys voi myös kutsua kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä, jotka ovat vapaita jäsenmaksusta. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan hakemuksesta hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka edustavat yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyviä toimialoja. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.

4 § Yhdistyksen johdossa toimii hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta ja se on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on paikalla. Jos hallituksen äänestyksissä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus voi tarvittaessa kutsua hallituksen kokouksiin asiantuntijoita.

5 § Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä, käsitellä uusien jäsenten valintaa koskevat ehdotukset ja esittää ne yhdistyksen kokoukselle, kiinnittää huomiota kaikkeen, jolla voi olla merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat sitä vaativat, ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin sekä suorittaa valmistelut yhdistyksen kokouksia varten. Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua vierailijoita esitelmöimään kokouksissa tai yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

6 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa marraskuussa Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi kokoontua hallituksen ehdotuksesta ylimääräiseen kokoukseen hallituksen parhaaksi katsomana aikana. Kutsut kokouksiin tapahtuvat vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ja ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä.

7 § Vuosikokouksessa esitetään yhdistyksen tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus, valitaan hallitus, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, päätetään hallituksen ja tilintarkastajien tili- ja vastuuvapaudesta, vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi toimintakaudeksi, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä käsitellään muut mahdolliset asiat.

8 § Yhdistyksen tilit päätetään kerran vuodessa lokakuun 31. päivänä.

9 § Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa.

10 § Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

11 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos päätös on tehty vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on saatettava yhdistyksen jäsenten tietoon vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta jäsenkirjeellä.

12 § Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen varat lankeavat Suomen Kirurgiyhdistykselle käytettäväksi ensi sijassa yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

Yhteistyössä

Yhteistyössä STKY:n kanssa